Photo: Vika Eksta

Photo: Vika Eksta

Flesh of the Earth

2021

Rucka manor park, Cēsis, Latvia

Curator: Līga Lindenbauma

Installation (digital print, four pieces of plexiglass, metal fastenings). Earth - the planet we call home - is a multilayered and complex entity consisting of living and lifeless organisms. Soil is a rich natural resource which can be considered Earth’s living flesh and skin. It covers the bedrock, and the processes and interaction of substances within it make life possible. Fertile soil allows for growth, breathing, maturing and being.

Having embraced the 3D scanning technique, the piece features eight types of soil found in Cēsis. They have been lifted from the Earth, painted in fleshy tones and placed on a material made from plastic polymers - substances, which are becoming ever more prevalent in the surrounding environment and starting to shape a new layer of the Earth’s flesh. This is a survey of the town and a portrait of the landscape, in which the loose skin of the planet replaces the streets and green hillocks of the old town. Zemes miesa

2021

Ruckas muižas parks, Cēsis, Latvija

Kuratore: Līga Lindenbauma

Digitāla druka, četri organiskā stikla gabali, metāla stiprinājumi.Planēta Zeme, ko saucam par mājām, ir daudzslāņains un komplicēts dzīvo un nedzīvo organismu kopums. Augsne ir bagātīgs un komplicēts dabas resurss, ko var uzskatīt par Zemes dzīvo ādu un miesu. Tā pārklāj pamatiežus un tajā notiekošie procesi un vielu mijiedarbības padara dzīvību iespējamu. Auglīga augsne ļauj augt, elpot, nobriest un būt. 

Mākslas darbā, izmantojot 3D skenēšanas tehniku, attēlotas astoņas dažādas Cēsīs sastopamās augsnes. Tās ir izceltas no zemes, krāsotas miesas toņos un uzliktas uz materiāla, ko veido plastmasas polimēri - vielas, kas arvien vairāk sāk parādīties apkārtējā vidē un veidot jaunu slāni Zemes miesai. Šī ir pilsētas kartēšana un ainavas attēlojums, kur vecpilsētas ielas un zaļus pakalnus aizstāj irdenais planētas apvalks.

 

Built with Berta.me